Peerbuddy's, peercoaches, lentoren...

Verschillende benamingen voor (ongeveer) dezelfde taak. Deze peers dragen namelijk allemaal bij aan het welbevinden van (brugklas)leerlingen. Wij vinden de benaming “peerbuddy’s” het best passen bij hun taken. Maar iedere school moet daar vooral zelf een keuze in maken!

Peerbuddy's

Buddy’s zijn gemotiveerde en betrokken leerlingen uit de bovenbouw. Zij begeleiden (naast de mentor) brugklasleerlingen tijdens hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Zij zorgen voor een persoonlijk en warm welkom waarbij ze de brugklassers ook wegwijs maken op hun nieuwe school en omgeving. Een buddy (lentor) ondersteunt hiermee ook de mentor in zijn taken.

Voordelen

Leerlingen staan dichter bij elkaar als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag. Buddy’s zijn tevens de rolmodellen voor de brugklasleerlingen.

Doelen van dit project:

Er zijn te veel doelen om op te noemen. We pikken er een aantal voor u uit:

Schoolniveau:

  • Een warme overgang PO/VO;
  • Positieve bijdragen aan normen en waarden;
  • Verhogen van het gevoel van veiligheid binnen school;
  • Verhoging van de betrokkenheid van de leerlingen binnen school.

Peerbuddy’s:

  • Het willen en kunnen helpen van een medeleerling;
  • Verder ontwikkelen van de 21 -eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen en zelfregulering;
  • Het afstemmen van hun op de individuele hulpvraag van de medeleerling.

Ontvangende leerlingen

  • Warm welkom op het VO;
  • Meer aandacht: ze voelen zich meer gehoord en gezien;
  • Andere vorm van ondersteuning.

Garantie op kwaliteit

De kwaliteit van het buddyteam wordt bepaald door twee factoren: hun persoonlijke talenten en een goede training. Wanneer we de buddy’s een duidelijke en belangrijke plaats geven in het onderwijsproces neemt de kwaliteit van het onderwijs toe.

De kwaliteit van de training bepaalt hun rugzak waarmee zij van start gaan. Belangrijk is om aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen: het puberbrein, het zijn van een rolmodel, gesprekstechnieken, feedback geven, groepsvormingsfasen, bemiddeling bij pestgedrag, omgaan met vertrouwelijke informatie, de rol van de buddy en de mentor, observatietechnieken en presenteren.

Minder zittenblijvers, veilige schoolomgeving

Minder zittenblijvers, veilige schoolomgeving

Door peerbuddy’s te koppelen aan brugklassers houdt de school de lijnen kort. Van de buddy’s wordt verlangt dat zij een goede relatie met de leerlingen kunnen opbouwen. Zowel sociaal als resultaatgericht. Deze visie resulteert in een laag percentage zittenblijvers én een veilige schoolomgeving.

peer tutoring
Rollenspel peertutoring training

Lentoren / buddysysteem

Meer individuele aandacht

Door Buddy’s te koppelen aan een vaste brugklas, is er meer tijd voor een luisterend oor. Zij zien elkaar namelijk ook buiten de klassituatie zoals op het buitenplein of in de gangen. Hierdoor signaleren Buddy’s eerder (kleine) problemen waardoor ze direct ondersteuning kunnen bieden of de juiste mensen in kunnen schakelen. (lentoren)