Algemene Voorwaarden

Tutorleren VO

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Tutorleren VO Buitenvest 8 Geertruidenberg Nederland.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gegeven.

Overige kosten:
Alle door de Opdrachtnemer gemaakte externe kosten vóórdat eventueel annulering, tussentijdse beëindiging, wijziging of verschuiving van de Werkzaamheden plaatsvindt op verzoek van Opdrachtgever (waaronder huur van accommodaties, materialen, audiovisuele hulpmiddelen, begeleiders, trainers, trainingsacteurs, sprekers, e.d.).

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Schriftelijk:
Communicatie via papier, telefoon en/of e-mail

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door Opdrachtnemer aangegaan.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Opdrachten en Overeenkomsten
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door een beantwoording per email te sturen naar info@tutorleren.nl van de door Opdrachtnemer verstuurde offerte inclusief bijlagen met daarbij de vermelding: “Opdracht is akkoord inclusief de bijlagen”, met daarbij de volledige naam, de datum en plaats van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn bevestigd.
Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Als bij de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en Schriftelijk vast te leggen.
Alle offertes en opties op te verrichten Werkzaamheden vervallen automatisch 2 weken nadat Opdrachtnemer de offerte aan Opdrachtgever heeft gestuurd respectievelijk nadat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Schriftelijk een optie heeft voorgesteld.

Artikel 4. Uitvoering van de Werkzaamheden
Voor goede uitvoering van Werkzaamheden die uit trainingen bestaan dient Opdrachtnemer te kunnen beschikken over een ruime ruimte waarin tafels en stoelen verzetbaar zijn en waarin een hoefijzer-vorm gecreëerd kan worden. Deze ruimte dient één uur voor aanvang van de training toegankelijk te zijn om de nodige voorbereidingen ter plaatse te treffen. Deze ruimte dient uitgerust te zijn met een flip-over met voldoende papier en stiften. Indien Opdrachtgever deze middelen niet ter beschikking kan stellen, dient Opdrachtgever dit uiterlijk één week voor aanvang van de Werkzaamheden te melden aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever deze middelen niet ter beschikking kan stellen op het moment van uitvoering van de Werkzaamheden zonder dat hierover mededeling aan Opdrachtnemer heeft plaats gevonden, staat Opdrachtnemer niet in voor de kwaliteit van de uit te voeren Werkzaamheden

Artikel 5. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging / wijzigingen / verschuivingen
Annulering / tussentijdse beëindiging / wijzigingen / verschuivingen van een training / maatwerkopdracht / overige werkzaamheden:
• dit kan tot 30 werkdagen voor aanvangsdatum: kosteloos met uitzondering van Overige kosten.
• indien gelijk aan of korter dan 30 werkdagen en langer dan 14 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen totaaltarief.
• indien gelijk aan of korter dan 14 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen totaaltarief.
Annulering / tussentijdse beëindiging / wijzigingen / verschuivingen van een training / maatwerkopdracht / overige werkzaamheden dient altijd schriftelijk te worden aangegeven aan Opdrachtnemer.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
Trainingen/Maatwerktrajecten/Overige opdrachten:
Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige maatregel van overheidswege de kostprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te bereken in de overeengekomen tarieven.
Alle geoffreerde prijzen gelden zien op de duur van één dagdeel. Eén dagdeel is maximaal 4 uur. Dagdelen lopen hierbij in de ochtend tot maximaal 12.30 uur, in de middag tot 18.00 uur en in de avond tot 21.30 uur.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. De reiskosten bedragen €0,50 per kilometer te rekenen vanaf het adres van Opdrachtnemer, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.

Artikel 7. Betaling
Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats door middel van verzending van een factuur waarop alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever in die maand verrichte activiteiten zijn opgenomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, Schriftelijk te worden ingediend.
Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijke) vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever.
Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
Technieken, instrumenten, documenten, waaronder ook software, spelsituaties, sketches, tekeningen, cases, ontwerpen, beeld- en geluidmateriaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Vermenigvuldiging of openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan daarom alleen geschieden na verkregen Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien opgeslagen op een gegevensdrager, verstrekt Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie aan Opdrachtgever.
Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, syllabi, projectmateriaal, cursusmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit de Werkzaamheden berust bij Opdrachtnemer tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt voor de Werkzaamheden, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de Werkzaamheden geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste drie maanden.
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
• schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers;
• enige immateriële schade of enige directe of indirecte schade door psychisch disfunctioneren of leed van Opdrachtgever of diens medewerkers;
• schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever richting omstanders of derden zoals genoemd in artikel 4.
Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter, Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken door Opdrachtgever of diens medewerkers.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de schade van enige aansprakelijkstelling door medewerkers van Opdrachtgever, omstanders of andere derden in verband met de Werkzaamheden.
Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen 1 maand na uitvoering van de opdracht zijn ingediend.

Artikel 11. Overmacht
Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor Opdrachtnemer zal onder meer sprake zijn van overmacht indien blijkt dat een in te zetten trainer en/of trainingsacteur minder dan 48 uur voor het begin van de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is. Tot de oorzaken die een verhindering opleveren die kwalificeert als een overmacht als bedoeld in dit artikel behoren onder andere, maar niet uitsluitend:
• ziekte van Opdrachtnemer die de training uit dient te voeren;
• ziekte onder meer dan 25% van de medewerkers van Opdrachtnemer;
• stakingen, verkeers- en weersomstandigheden die tijdige aankomst door opdrachtnemer bij Opdrachtgever verhinderen.
Indien de overmacht naar verwachting van tijdelijke aard zal zijn, heeft Opdrachtgever het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, een en ander voor zover opschorten mogelijk is omdat het een opdracht met een langere looptijd is, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Ingeval van blijvende overmacht volgt ontbinding van de overeenkomst, zonder dat een van de partijen tot vergoeding van enige schade is gehouden.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
• Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
• Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
• Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Klachten
Eventuele klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Belangrijk is dat in
het onderwerpveld duidelijk wordt vermeld : SPOED – KLACHT. De klacht wordt gericht aan:
Tutorleren VO
T.a.v. mevr. Van Dongen / SPOED – KLACHT
Buitenvest 8
4931 CH Geertruidenberg
Of aan: info@tutorleren.nl o.v.v. SPOED – KLACHT
Binnen twee weken volgt een gesprek over de aard van de klacht en de wijze waarop beide partijen tevreden gesteld kunnen worden

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht via de in het voorgaande lid vermelde klachtprocedure.
Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Privacy verklaring
Tutorleren VO, gevestigd aan Buitenvest 8 te Geertruidenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tutorleren VO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres – IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tutorleren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tutorleren VO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Tutorleren VO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tutorleren VO bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft dat wij ze moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tutorleren VO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tutorleren VO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto- en beeldmateriaal
Tutorleren VO kan passend film- en beeldmateriaal gebruiken ter ondersteuning van informatieverstrekking, website, social media of trainingsdoeleinden bij derden. Tutorleren Vo tracht zoveel mogelijk onherkenbare beelden te gebruiken. U heeft het recht om dit beeldmateriaal in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de film- en beeldmaterialen verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw foto- en filmmateriaal door Tutorleren VO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tutorleren VO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tutorleren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tutorleren VO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tutorleren VO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tutorleren.nl